SKICKA DIN ANSÖKAN Musikkonservatoriets logotyp
Musikkonservatoriet Falun - Antagningsprocessen

Antagningsprocessen 2024

Antagningsprov till Musikkonservatoriet Falun 
– så går det till:

Antagning till Musikkonservatoriet Falun sker via en serie antagningsprov som genomförs på plats i Falun någon av dagarna 11-13 mars. Det finns även i år möjlighet att söka digitalt men vi rekommenderar dig att söka på plats för möjligheten att se skolan och träffa oss. Spel- och sångproven görs inför en jury, bestående av tre lärare vid skolan samt en elevrepresentant.

 1. Spelprov/sångprov huvudinstrument. Provet i huvudinstrumentet består av två kontrasterande stycken som du själv valt.
 2. Prima vista-prov. 
Ett enklare prima vista-prov som juryn ger dig vid provtillfället. (Prima vista betyder att läsa och spela/sjunga noter direkt från bladet.)
 3. Skriftligt gehörsprov. I det skriftliga gehörsprovet sitter du i ett klassrum tillsammans med andra sökande och här är det dina gehörskunskaper som testas. Provet tar ca 50 minuter. Läs mer nedan.
 4. Frivilligt satsläraprov. Satsläraprovet är frivilligt och ligger senare till grund för i vilken satsläragrupp skolan ska placera dig, ifall du blir antagen.

Viktigt:
Vill du ha pianoackompanjemang till dina sökningsstycken måste du bifoga tydliga kopior på dina stycken innehållande pianostämma.

Digitala antagningprov

Har du inte möjlighet att närvara på skolan vid antagningproven kan du göra dessa digitalt, information om hur du gör finner du via denna länk; digitala antagningsprov . Observera att vi vill ha in ditt digitala antagningsprov senast den 3 mars så att de finns tillgängliga för juryn under antagningsdagarna 11-13 mars.

Mer information – inriktning Komposition: 

Du som söker kompositionsutbildningen förväntas göra både de Antagningsprov som är listade i punkterna 1–4 här ovan, eftersom du också har ett huvudinstrument, samt kompositionsprov. Den specifika antagningsproceduren för inriktningen Komposition består av följande moment: 

Arbetsprover. Egenkomponerad musik ca 2-5 stycken, skall vara skolan tillhanda senast 1 vecka före ansökningsprov. I undantagsfall går det bra att ta med material direkt vid provtillfälle. Arbetsprover kan skickas digitalt i form av partitur (pdf) eller inspelning (mp3 eller dylikt), men helst både och. Det går också bra att skicka per post som papperskopior och cd-inspelning.

På ansökningsdagen är proven indelade på följande sätt:

 1. Kompositionsprov. Analysprov då du ska lyssna på ett musikstycke, vilket du sedan ska redogöra kortfattat för muntligt, inga förkunskaper krävs för detta. Dessutom en frivillig arrangeringsuppgift, om du har tillräckliga förkunskaper gör du även denna uppgift.
 2. Spelprov. Provet på huvudinstrument består av två kontrasterande stycken du valt själv. Ett av styckena kan också vara en egen komposition. På detta prov görs även ett enklare Prima vista-prov.
 3. Intervju. Vid detta tillfälle får du träffa lärare i komposition och berätta lite om din bakgrund och vad du har för framtidsplaner. Du får även möjlighet att utveckla dina tankar bakom inskickade kompositioner. 

Mer information – Gehörsprovet

Provet är i första hand till för att se var sökanden står i förhållande till andra sökande, detta för att underlätta vid gruppindelningen om man antas som elev vid skolan. Gehörstestet ska vara godkänt, dock med viss hänsyn till ålder. Detta betyder att viss flexibilitet förekommer i bedömningen vad gäller yngre sökanden till gymnasiedelen.

Testet är i mesta möjliga mån utformat så att man inte behöver vara särskilt notkunnig, Man behöver heller inte notera något i notskrift.
Istället är uppgifterna utformade så att man ska kryssa för, eller ringa in olika sorters alternativ:

 • Skalor. En skala är noterad korrekt. Den spelas och en ton ändras. Ringa in den tonen som ändras.
 • Skalor. En skala är noterad korrekt. Den spelas och två toner ändras. Ringa in de toner som ändras.
 • Intervall. Avgör vilket intervall av två som är störst i omfånget.
 • Taktarter. Avgör vilka taktarter som de olika musikstyckena har.
 • Rytm. En rytm spelas och tre alternativ till notering finns. Ringa in den rytmnotering som motsvarar det klingande exemplet.
 • Dur och moll. Några ackord spelas. Skriv D för dur, och M för moll.
 • Upptakter. Några starter från Mozarts stråkkvartetter spelas. Avgör om styckena har upptakt, eller börjar på slaget.
 • Melodier: tonminne. En kort atonal melodi spelas. Kryssa för ifall den sista tonen är högre, lägre eller likadan som den första.
 • Melodier. En melodi spelas korrekt som den är noterad. Andra gången ändras en ton. Ringa in den tonen som ändras.
 • Melodier. En melodi spelas korrekt som den är noterad. Andra gången ändras två toner. Ringa in de toner som ändras.
 • Melodier: tonminne. Första tonen i de melodier som spelas är alltid ett a. Ringa in de ställen där tonen a återkommer. En korrekt rytm finns att förhålla sig till.

Är det svårt att bli antagen?

Vi träffar ofta på ungdomar som avstått från att söka till Musikkonservatoriet Falun, eftersom de trott att det så svårt att bli antagen att det inte är någon idé att söka. Det har ibland visat sig att dessa ungdomar, när de senare ändå sökt, blivit antagna med bred marginal.

På Musikkonservatoriet Falun har vi en gedigen erfarenhet av att bedöma sökande ungdomars framtida möjligheter. Det är mycket viktigare att ha fallenhet och intresse, än att ha hunnit långt tekniskt på sitt instrument. Vi vet också att ungdomars möjligheter att förbereda en provspelning till oss är mindre gynnsamma idag än vad som var fallet för femton år sedan.

Du ska absolut ge dig själv chansen till ett liv med musiken! Om du vill satsa på musiken kan vi ge dig möjligheten. Känner du dig tveksam ska du kontakta oss. Vi ger ofta ungdomar coachning inför antagningsproven.

Skolan välkomnar sökanden från våra nordiska grannländer.

Har du inte möjlighet att närvara vid antagningsdagarna i mars, kontakta oss för annat datum eller hur du går tillväga för digital ansökan. Maila vår administratör gun.backstrom@musikkonservatoriet.se eller ring 023-490213.

 

Allmän information till gymnasiesökande

För ytterligare information inför ditt gymnasieval besök: » Dalarnas Kommunförbund – Gymnasieantagningen.

Elevantagningen

» Allmän info från Dalarnas Kommunförbund – Gymnasieantagningen

Kontakta oss

Daljunkaregatan 11, 791 37 Falun

Tel: 023-490 213

Anmäl dig

» Anmälan till Gymnasium

» Anmälan till Högskoleförberedande musiktbildning